Langdurig zieke werknemer?

Schakel onze deskundigheid in voor een optimale inzetbaarheid

Stel een werknemer is langdurig ziek of aan het begin van de verzuimperiode blijkt geen perspectief op herstel, dan is arbeidsdeskundige begeleiding wenselijk. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) ben je als werkgever verplicht om alle mogelijkheden van re-integratie te onderzoeken. Accuraat helpt werkgevers hier graag bij.

Wanneer start ik een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan gestart worden als een werknemer ziek is geworden. In de regel wordt arbeidsdeskundig onderzoek ingezet rondom het verstrijken van het eerste ziektejaar.

Waarom een arbeidsdeskundige inschakelen?

Er is een situatie ontstaan waarbij wettelijke verplichtingen en regels gevolgd moeten worden doordat iemand is uitgevallen en het eigen werk niet meer kan doen. De werkgever is hier primair verantwoordelijk voor en daardoor ontstaan er verplichtingen voor de werkgever. Arbeidsdeskundig onderzoek biedt een zo goed mogelijk vervolg conform wetgeving. Wanneer je de inzetbaarheid van de werknemer optimaal benut, beperk je de schade voor werkgever en werknemer zo veel mogelijk.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

De arbeidsdeskundige gaat apart in gesprek met werkgever en werknemer. Het onderzoek wordt zorgvuldig gedaan en met respect voor alle partijen. Met behulp van onze kennis van alle relevant wet- en regelgeving, de gesprekken en de informatie van de bedrijfsarts brengen we ons advies uit. Dat doen we altijd onafhankelijk. Jij en je werknemer ontvangen een conceptrapport waarin onze conclusies en adviezen zijn verwoord. Hierop kan vanuit beide partijen een reactie worden gegeven en dit wordt zo nodig verwerkt. Hierna volgt het definitieve rapport. Na oplevering blijven we beschikbaar voor uitleg en ondersteuning.


Het resultaat?

Een helder advies waarin de vervolgstappen duidelijk zijn verwoord.

De volgende vier vragen komen altijd aan bod binnen het onderzoek:

  1. Kan de werknemer terug naar het eigen werk? Oftewel, is dit eigen werk nog passend?

  2. Zoniet, is het eigen werk dan passend te maken? Met bijvoorbeeld materiële of organisatorische aanpassingen.

  3. Wanneer het ook niet passend te maken is, is er dan ander passend werk bij de eigen werkgever? Oftewel, wat heb je als werkgever nog meer aan functies in huis en zit daar iets tussen wat passend zou kunnen zijn?

  4. Als alle opties in eigen huis niet geschikt zijn, welke mogelijkheden zijn er om de werknemer naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden?


     

Stel de werknemer is wegens ziekte uitgevallen. Dan kijken we: wat houdt die functie in?
Wat is de reden dat het niet meer kan? Hoe verhouden deze beperkingen zich tot de belasting van de functie? Hiervoor brengen we in de regel ook een bezoek aan de werkplek. Wanneer het eigen werk toch te belastend blijkt te zijn dan kijken we ook naar mogelijke aanpassingen binnen het eigen werk. Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden dan onderzoeken wij of
er ander passend werk binnen de organisatie is. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat deze functie ook meteen vacant is.

Heldere adviezen & Maatwerk

“De arbeidsdeskundigen van Accuraat geven ons heldere adviezen waarmee we het re-integratietraject verder kunnen vormgeven. Ze zijn deskundig en goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Daarnaast kijken ze naar wat er nodig is in het betreffende dossier, denken buiten de gebaande paden en leveren daarbij maatwerk. Er zijn korte lijnen, zowel met ons als met de bedrijfsarts. Ook nemen ze de medewerker goed mee in het proces.”

Re-integratie eerste spoor of tweede spoor, wat betekent dit?

Er wordt in eerste instantie altijd beoordeeld of terugkeer bij de eigen werkgever mogelijk is. Of dit nu in de eigen functie is of op een andere functie binnen de organisatie. Dat wordt re-integratie van het eerste spoor genoemd.

Wanneer uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat dit niet mogelijk is wordt er gezocht of er buiten de organisatie bij een andere werkgever mogelijkheden zijn om terug aan het werk te gaan. Dit heet re-integratie van het tweede spoor.

Werkhervattingsadvies

Wanneer blijkt dat het eigen werk nog steeds passend is te maken dan volgt er een werkhervattingsadvies. Oftewel, hoe gaat de werknemer weer aan het werk? We geven advies om tot een gedegen opbouw binnen het eigen werk te komen.

Goed werkgeverschap

Je wilt als werkgever jouw zieke medewerker zodanig ondersteunen dat zijn of haar kansen op hervatting in arbeid zo groot mogelijk zijn. En daarvoor moet je de juiste stappen zetten. Tegelijkertijd kost ziekteverzuim je handenvol geld. Wij ondersteunen werkgevers om de inzetbaarheid van de medewerker optimaal te benutten. Daarmee heeft de medewerker snel inzicht en duidelijkheid over de toekomst van zijn of haar loopbaan en wordt de verzuimschade beperkt.

Beroepscode SRA

Wanneer je als werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt, wil je er zeker van zijn dat je met een professionele arbeidsdeskundige te maken hebt. Daarom werken alle arbeidsdeskundigen van Accuraat volgens de beroepscode Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA), zoals opgesteld door De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Met een registerarbeidsdeskundige is zowel de kundigheid als het ethische aspect gewaarborgd.

De NVvA beschrijft het vakgebied van de arbeidsdeskundige als volgt:

  • De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen.

  • De arbeidsdeskundige geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt die af tegen de belasting die werk met zich meebrengt.

  • De arbeidsdeskundige coacht mensen bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk en inkomen.

  • Waar een bedrijfsarts onderzoekt wat een werknemer functioneel zou kunnen, maakt de arbeidsdeskundige de vertaling van de functionele mogelijkheden naar de dagelijkse praktijk van de werknemer bij de werkgever. Zowel de bedrijfsarts als de arbeidsdeskundige gaan dus uit van de mogelijkheden van de werknemer en niet van de beperking.

De beroepscode omvat de gewenste kennis, kunde, houding en gedrag waaraan een professionele arbeidsdeskundige moet voldoen om het beroep van arbeidsdeskundige te kunnen en blijven uitvoeren.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek: