Eigenrisicodrager voor de ziektewet

Vergroot de inzetbaarheid van je medewerkers

Als eigenrisicodrager heb je te maken met de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BEZAVA). Die wetgeving is enkele jaren geleden zodanig aangepast waardoor het financiële risico voor de werkgever groter is geworden. Als ex-werkgever en eigenrisicodrager moet je met ziek personeel (ook al zijn ze uit dienst) omgaan alsof ze nog in dienst zijn. Accuraat helpt werkgevers en eigenrisicodrager hierbij zodat ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wat is een eigenrisicodrager?

Iedere werkgever loopt risico met personeel, zoals bij uitval en ziekte. De werkgever draagt gelden af waarmee het UWV eventueel een uitkering kan verlenen. Je kunt als werkgever ook kiezen om dit risico zelf te dragen. De meeste werkgevers sluiten daarvoor een verzekering af bij een verzekeraar. Die groep heet: eigenrisicodragers.

Zieke ex-werknemer en eigenrisicodrager

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, al dan niet ziek of binnen 28 dagen ziek, dan is het niet meer het UWV die de kosten van verzuim draagt. Deze kosten worden dan op de eigenrisicodrager verhaald.

Als ex-werkgever en eigenrisicodrager moet je met ziek personeel (ook al zijn ze uit dienst) omgaan alsof ze nog in dienst zijn.

“Ik ken de wetgeving niet goed”
is geen argument.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

De arbeidsdeskundige gaat apart in gesprek met ex-werkgever en ex-werknemer. Het onderzoek wordt zorgvuldig gedaan en met respect voor alle partijen. Met behulp van onze kennis van alle relevant wet- en regelgeving, de gesprekken en de informatie van de bedrijfsarts brengen we ons advies uit. Dat doen we altijd onafhankelijk.

Zowel de arbodienst van de verzekeraar van de ex-werkgever als ex-werknemer ontvangen een conceptrapport waarin onze conclusies en adviezen zijn verwoord. Hierop kan vanuit beide partijen een reactie worden gegeven en dit wordt zo nodig verwerkt. Hierna volgt het definitieve rapport. Na oplevering blijven we beschikbaar voor uitleg en ondersteuning.

Het resultaat? Een helder advies waarin de vervolgstappen duidelijk zijn verwoord.

De volgende vier vragen komen altijd aan bod binnen het onderzoek:

  1. Is het werk dat ex-werknemer verrichtte voor einde dienstverband passend?
    Zo ja, dan zal dit moeten worden voorgelegd bij het UWV. Wanneer het UWV dit ook vindt, wordt de ziektewet stopgezet en houdt de verplichting van de ex-werkgever op.


  2. Zoniet, Is het werk dat ex-werknemer verrichtte voor einde dienstverband passend te maken? zo ja, dan zal dit moeten worden voorgelegd bij het UWV. Wanneer het UWV dit ook vindt, wordt de ziektewet stopgezet en houdt de verplichting van de ex- werkgever op.

  3. Wanneer het ook niet passend te maken is, is er dan ander passend werk bij de ex- werkgever? Als er ander passend werk bij de ex-werkgever is, zal dit aan de ex-werknemer moeten worden aangeboden.

  4. Welke mogelijkheden zijn er om de ex-werknemer naar ander werk bij een andere werk- gever te begeleiden? In dit geval zal de ex-werknemer middels een tweede spoor traject naar ander passend werk begeleid moeten worden.

Onder ‘passende arbeid’ verstaat het Burgerlijk Wetboek “Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem/haar kan worden gevergd.”

Heldere adviezen & Maatwerk

“De arbeidsdeskundigen van Accuraat geven ons heldere adviezen waarmee we het re-integratietraject verder kunnen vormgeven. Ze zijn deskundig en goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Daarnaast kijken ze naar wat er nodig is in het betreffende dossier, denken buiten de gebaande paden en leveren daarbij maatwerk. Er zijn korte lijnen, zowel met ons als met de bedrijfsarts. Ook nemen ze de medewerker goed mee in het proces.”

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek: